สำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี

สำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธาน ี สำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี สำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี สำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี สำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี สำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานี วิสัยทัศน์ : ชุมชนเข้มแข็ง เมืองน่าอยู่ เป็นประตูการค้า การท่องเที่ยว การเกษตรมีศักยภาพ พันธกิจ: 1. ยกระดับคุณภาพชีวิต 2. ส่งเสริมการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว 3. พัฒนาศักยภาพการผลิตด้านการเกษตร และแปรรูปสินค้าเกษตร ประเด็นยุทธศาสตร์ : 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี และการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 2. การส่งเสริมการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว 3. การพัฒนาการเกษตร และการแปรรูปสินค้าเกษตร 4. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 5. การเสริมสร้าง และรักษาความมั่นคง 6. การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์

 

ติดต่อเรื่อง


 
ข่าวด่วน
 


สำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี
ประจำปี ๒๕๕๘
   
******************** 
ขอเชิญชวนผู้สนใจ
ร่วมประมูลเลขทะเบียนสวยรถกระบะ

หมวดอักษร " ผข "
ผ่านทางเว๊บไซต์ www.tabienrod.com
เริ่มต้นการลงทะเบียน และประมูล
๑๘ ก.ค. - ๑๘ ส.ค. ๒๕๕๘
    

รายละเอียดการประมูล (หน้า 1 , 2 , 3 ,4)


------------------------------
สรุปผลประมูลการประมูล
เลขทะเบียนรถสวย ครั้งที่ ๗ หมวด " กบ " (การเงินดี บารมีสูงส่ง)
เมื่อวันที่ ๑๓ - ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๘


รายได้จากการประมูลรวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น = ๒๐,๒๐๖,๑๑๔.- บาท
- ยอดวันเสาร์ = ๑๓,๖๓๐,๐๐๓.- บาท
- ยอดวันอาทิตย์ = ๖,๕๗๖,๑๑๑.- บาท

ข่าว (สรุปการดำเนินการประมูล)- พิธีเจิม ปลุกเสก ป้ายทะเบียนรถสวย " จำนวน ๓๐๑ หมายเลข


พิธีเจิม
ภาพโดย...ปานจิต คำวงค์


------------------------------
สำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี
ออกตรวจการขนส่ง ตรวจสอบ ปราบปราม จับกุม กวดขัน และ
ตรวจจับความเร็ว (รถโดยสารสาธารณะ)

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘

------------------------------

ภาพโดย...ปานจิต คำวงค์

ประกาศ ! สำหรับผู้ที่เข้าใช้ข้อเสนอแนะรับฟังความคิดเห็น
เกี่ยวกับประโยชน์ของข้อมูลเกี่ยวกับสารสนเทศ /
ข้อร้องเรียนให้ท่านแจ้ง E-mail
เพื่อความสะดวกในการแนะนำ
และตอบเกี่ยวกับข้อซักถามของท่าน


ประกาศ ! เรื่อง การขอรับจัดสรรเงินจากกองทุนเพื่อความปลอดภัย
ในการใช้รถใช้ถนนสำหรับเป็นค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการ
ประสบภัย ที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน
ดาวน์โหลด (ประกาศ) (แบบคำขอ)

ข่าวสำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี(กลุ่มวิชาการขนส่ง)
(ฝ่ายใบอนุญาตขับรถ
)นายรัตนะ เวชวิทยาขลัง
ขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี

 

ระเบียบต่าง ๆ ที่น่ารู้
เกี่ยวกับขนส่ง...

นวัตกรรม / ความคิด ริเริ่มสร้างสรรค์
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา
สำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี เรื่องประกาศรายชื่อ
ผู้ได้รับการพิจารณาจ้างเหมาผลิตสื่อและประชาสัมพันธ์
์การจัดประมูลหมายเลขทะเบียนรถสวย หมวดอักษร ผข
จำนวน 4 รายการ

ประกาศคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา สำนักงานขนส่ง
จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกาศการตรวจสอบผู้เสนอราคา
ไม่เป็นผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน และไม่ขัดขวางการแข่งขันราคา

อย่างเป็นธรรมจ้างเหมาจัดทำสื่อและประชาสัมพันธ์การจัดประมูล
หมายเลขทะเบียนรถสวย หมวดอักษร ผข จำนวน 4 รายการ

ระกาศคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา สำนักงานขนส่ง
จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการพิจารณา
จ้างเหมาผลิตเสื้อยืด และหมวกแก๊ปโครงการสนามจราจร
เสริมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2558

ระกาศคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา สำนักงานขนส่ง
จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกาศการตรวจสอบราคาผู้เสนอราคา
ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน และไม่ขัดขวางการแข่งขันราคา
อย่างไม่เป็นธรรม

ข่าว กรมการขนส่งทางบก เรื่องขยายอายุใบขับขี่ชั่วคราว
จาก 1 ปี เป็น 2 ปี

ประกาศ เชิญชวนผู้สนใจเป็นผู้ประกอบการขนส่งสินค้า
ภายใต้บันทึกความเข้าใจระหว่าง ไทย - ลาว - เวียดนาม และ
เป็นผู้ประกอบการขนส่งผู้โดยสาร และสินค้า ภายใต้บันทึก
ความเข้าใจระหว่าง ไทย - กัมพูชา (เอกสารแนบ 1 , 2)
ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง
การดำเนินการด้านใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายว่าด้วย
รถยนต์
(ข่าวแนบ)
การกำหนด (ปรับปรุง) เงื่อนไขในใบอนุญาต
ประกอบการขนส่งไม่ประจำทางด้วยรถที่ใช้ในการ
ขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ ...
(เอกสารแนบ 1 2 3 )
ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง กำหนด
เส้นทางการทดสอบขับรถภาคถนนสำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถ
ยนต์สาธารณะ
(แผนที่เส้นทาง),(แบบประเมินผล หน้า1,หน้า 2)
ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง รายชื่อ
สถานศึกษาที่ทำความตกลงร่วมการดำเนินการอบรมภาคทฤษฎี

ให้แก่ผู้ขอรับและต่ออายุใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายว่าด้วย
รถยนต์

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการอบรม และทดสอบ
ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถ ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ พ.ศ. 2557
เอกสารแนบ
(ข่าวที่ 1/2557 และระเบียบกรมการขนส่งทางบก ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ...)
ให้ดำเนินการตามมติคณะอนุกรรมการฯ รถโดยสาร
ไม่ประจำทาง
(รายละเอียดแนบ)
กฎกระทรวง ฉบับที่ 50 (พ.ศ. 2537)ออกตามความ
ในพระราช บัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522
,
หนังสือเวียน เรื่องกำหนด หลักเกณฑ์และ
วิธีการในการ จัดให้มีประวัติผู้ประจำรถ

เว็บบอร์ด
สำนักงานขนส่งฯ เปิดรับสมัคร อบรม และสอบผู้ขอรับใบอนุญาต....
ผลการประมูลเลขสวย หมวดอักษร " กบ " ครั้งท ี่7
การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร และประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องที่ 1 เรื่องที่ 2
สำนักงานขนส่งจังหวัด
ติดต่อผู้ดูแลระบบทาง E-mail : ubon@dlt.mail.go.th หรือ ubondlt@hotmail.com
ข้อมูลหมายเลขทะเบียนรถและหมวดอักษรที่จดทะเบียนปัจจุบัน
ประเภท
หมวดอักษร
เลขทะเบียนรถ
รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน
กม
9338
รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน
นข
6477
รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล
ผข
5142
รถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกิน 7 คน (แท็กซี่)
ทข
0483
รถจักรยานยนต์
1กฒ
3261
ปรับปรุง ณ วันพุธที่ 29 เดือน กรกฎาคม ๒๕๕๘

เปิดเว็บไซต์ ๒๙/๑๐/๒๕๕๓
แบบสำรวจความพึงพอใจเว็บไซต์สำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี

AmazingCounters.com