สำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี

สำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี สำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี สำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี สำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี สำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี สำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี สำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี สำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี สำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานี วิสัยทัศน์ : ชุมชนเข้มแข็ง เมืองน่าอยู่ เป็นประตูการค้า การท่องเที่ยว การเกษตรมีศักยภาพ พันธกิจ: 1. ยกระดับคุณภาพชีวิต 2. ส่งเสริมการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว 3. พัฒนาศักยภาพการผลิตด้านการเกษตร และแปรรูปสินค้าเกษตร ประเด็นยุทธศาสตร์ : 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี และการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 2. การส่งเสริมการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว 3. การพัฒนาการเกษตร และการแปรรูปสินค้าเกษตร 4. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 5. การเสริมสร้าง และรักษาความมั่นคง 6. การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์

 

ติดต่อเรื่อง


 
ข่าวด่วน
 


สำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี
ประกาศรับสมัคร

ด้วยกรมการขนส่งทางบก สำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี
ร่วมกับ บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด จะจัดอบรม
ตามโครงการเสริมความรู้ให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์
ในวันเสาร์ที่ 9 - 10 สิงหาคม 2557 ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์
ผู้สนใจจะเข้าร่วมโครงการดังกล่าวสมัครได้ที่ ฝ่ายใบอนุญาตขับรถ
ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 1 สิงหาคม 2557
หลักฐานการสมัตร
1. สำเนาบัตรประจำจัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
2. ใบรับรองแพทย์ ฉบับจริง (แพทย์ออกให้ไว้แล้วไม่เกิน 1 เดือน)
3. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 แผ่น
พิเศษ
สำหรับผู้ผ่านการทดสอบจะได้รับใบอนุญาตขับรถ พร้อมเกียรติบัตร
***สมัครด่วนรับจำนวนจำกัด***
สอบถามรายละเอียดได้ที่ นายวัชรินทร์ โคสะสุ โทร. 084-6057157


------------------------------

สำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี
ผลการประมูลหมายเลขทะเบียนรถสวย
หมวดอักษร "กน" ก้าวล้ำ นำหน้า
ในวันเสาร์ - อาทิตย์ที่ 28 - 29 มิถุนายน 2557
ณ ห้องลายทองบอลรูม โรงแรมลายทอง จังหวัดอุบลราชธานี
สรุปจำนวนเงินทั้งสิ้น 22,717,555.- บาท
(ยี่สิบสองล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยห้าสิบห้าบาทถ้วน)
(รายละเอียด รายงานสรุป)

------------------------------

ภาพ/โดย....ปานจิต

------------------------------

สำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี
คำเนินการตามโครงการ

"สนามจราจรเยาวชนเสริมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัย จำนวน 3 รุ่น"
รุ่นที่ 1/2557
วันเสาร์ที่ 22 มีนาคม 2557 ณ โรงเรียนปทุมวิทยากร
รุ่นที่ 2/2557 วันเสาร์ที่ 31 พฤษภาคม 2557 ณ โรงเรียนบ้านปากห้วยวังนอง
รุ่นที่ 3/2557 วันอาทิตย์ที่ 15 มิถุนายน 2557 ณ โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว
------------------------------

สำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี
ออกตรวจการ ตรวจสอบ ปราบปราม จับกุม และกวดขัน

ประจำปีงบประมาณ 2557
------------------------------

ประกาศ ! สำหรับผู้ที่เข้าใช้ข้อเสนอแนะรับฟังความคิดเห็น
เกี่ยวกับประโยชน์ของข้อมูลเกี่ยวกับสารสนเทศ /
ข้อร้องเรียนให้ท่านแจ้ง E-mail
เพื่อความสะดวกในการแนะนำ
และตอบเกี่ยวกับข้อซักถามของท่าน


ประกาศ ! เรื่อง การขอรับจัดสรรเงินจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
สำหรับเป็นค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน
ดาวน์โหลด (ประกาศ) (แบบคำขอ) (ข่าว)

ข่าวสำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี(กลุ่มวิชาการขนส่ง)
(ฝ่ายใบอนุญาตขับรถ)

นายธีระพล อรุณะกสิกร
ขนส่งจังหวัดอุบลราชธาน

 

ระเบียบต่าง ๆ ที่น่ารู้
เกี่ยวกับขนส่ง...

นวัตกรรม / ความคิด ริเริ่มสร้างสรรค์
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง กำหนด
เส้นทางการทดสอบขับรถภาคถนนสำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถ
ยนต์สาธารณะ
(แผนที่เส้นทาง) , (แบบประเมินผล หน้า 1, หน้า 2)
ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง รายชื่อ
สถานศึกษาที่ทำความตกลงร่วมการดำเนินการอบรมภาคทฤษฎ

ให้แก่ผู้ขอรับและต่ออายุใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายว่าด้วย
รถยนต์

ประกาศคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา สำนักงานขนส่ง
อุบลราชธานี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการพิจารณาจัดซื้อ
ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 6 รายการ

ประกาศคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา สำนักงานขนส่ง
อุบลราชธานี เรื่อง ประกาศการตรวจสอบผู้เสนอราคาไม่เป็นผู้
ที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน และไม่ขัดขวางการแข่งขันราคาอย่าง
เป็นธรรม
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ของสำนักงานขนส่ง
จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 6 รายการ

ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์
เพื่อใช้ในราชการสำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธาน

ระกาศคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา สำนักงานขนส่ง
อุบลราชธานี เรื่อง ประกาศตรวจสอบผู้เสนอราคาไม่เป็นผู้มีผล
ประโยชน์ร่วมกัน และไม่ขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างไม่เป็นธรรม
จ้างเหมาปรับปรุงหลังคาโรงตรวจสภาพรถ ของ
ของสำนักงานขนส่ง

จังหวัดอุบลราชธานี แห่งที่ 2

ประกาศคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา สำนักงานขนส่ง
อุบลรา
ชธานี เรื่อง ประกาศตรวจสอบผู้เสนอราคาไม่เป็นผู้มีผล
ประโยชน์ร่วมกัน และไม่ขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างไม่เป็นธรรม
จ้างเหมาจัดทำฉากกั้นห้อง และม่านปรับแสง
ของสำนักงานขนส่ง
จังหวัดอุบลราชธานี

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการอบรม และทดสอบ
ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถ ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ พ.ศ. 2557
เอกสารแนบ
(ข่าวที่ 1/2557 และระเบียบกรมการขนส่งทางบก ว่าด้วย
หลักเกณฑ์ วิธีการ...)

ให้ดำเนินการตามมติคณะอนุกรรมการฯ รถโดยสาร
ไม่ประจำทาง
(รายละเอียดแนบ)
กฎกระทรวง ฉบับที่ 50 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราช
บัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522
, หนังสือเวียน เรื่องกำหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดให้มีประวัติผู้ประจำรถ

เว็บบอร์ด
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการพิจารณาจ้างเหมาเช่ารถลากจูง และ
รถกึ่งพ่วง..
ผลการประมูลเลขสวย หมวดอักษร " กน " ครั้งที่ 6
สำนักงานขนส่งฯ เปิดรับสมัคร อบรม และสอบผู้ขอรับใบอนุญาต....
การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร และประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องที่ 1
เรื่องที่ 2
รับสมัครเข้ารับการฝึกอบรมโครงการสร้างนักขับรถมืออาชีพ
สำนักงานขนส่งจังหวัด
ติดต่อผู้ดูแลระบบทาง E-mail : ubon@dlt.go.th หรือ ubondlt@hotmail.com
ข้อมูลหมายเลขทะเบียนรถและหมวดอักษรที่จดทะเบียนปัจจุบัน
ประเภท
หมวดอักษร
เลขทะเบียนรถ
รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน
กพ
9236
รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน
นข
6158
รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล
ผก
4212
รถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกิน 7 คน (แท็กซี่)
ทข
0412
รถจักรยานยนต์
1กช
8439
ปรับปรุง ณ วันจันทร์ที่ 28 เดือน กรกฎาคม 2557

เปิดเว็บไซต์ 29 / 10 / 2553
แบบสำรวจความพึงพอใจเว็บไซต์สำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี


จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
AmazingCounters.com