สำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี

สำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี ขอเชิญชวนผู้สนใจทั่วไป ร่วมประมูลหมายเลขรถสวย หมวด " กบ" (การเงินดี บารมีสูงส่ง) เลขสวย เสริมบารมี วันที่ ๑๓ - ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๘

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานี วิสัยทัศน์ : ชุมชนเข้มแข็ง เมืองน่าอยู่ เป็นประตูการค้า การท่องเที่ยว การเกษตรมีศักยภาพ พันธกิจ: 1. ยกระดับคุณภาพชีวิต 2. ส่งเสริมการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว 3. พัฒนาศักยภาพการผลิตด้านการเกษตร และแปรรูปสินค้าเกษตร ประเด็นยุทธศาสตร์ : 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี และการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 2. การส่งเสริมการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว 3. การพัฒนาการเกษตร และการแปรรูปสินค้าเกษตร 4. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 5. การเสริมสร้าง และรักษาความมั่นคง 6. การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์

 

ติดต่อเรื่อง


 
ข่าวด่วน
 


สำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี
ประจำปี ๒๕๕๘
   
 
------------------------------
ขอเชิญชวนท่านผู้สนใจทั่วไป ร่วมประมูล
เลขทะเบียนรถสวย หมวด " กบ " (การเงินดี บารมีสูงส่ง)
เลขสวย เสริมบารมี

ในวันเสาร์ - อาทิตย์ที่ ๑๓ - ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๘
ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมเนวาด้าคอนเวนชั่นโฮเทล
อ.เมือง จ.อุบลราชธานี


-
ท่านขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี (นายรัตนะ เวชวิทยาขลัง) ร่วมงานสมาคม
ผู้ประกอบการรถขนส่งทั่วไทย (สปข.)
ในวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๘
ณ หงษ์ฟ้าภัตาคาร อ.เมือง จ.อุบลราชธานี


ภาพโดย...ปานจิต คำวงค์

- ท่านขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี (นายรัตนะ เวชวิทยาขลัง) ร่วมงานสัมมนา
LOGISTICS SUPPLY CHAIN AND
SOFTWARE FAIR ครั้งที่ ๓
ในวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๘
ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์โฮเททล แอนด์ คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์
อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

สำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี
ออกตรวจการขนส่ง ตรวจสอบ ปราบปราม จับกุม กวดขัน และ
ตรวจจับความเร็ว (รถโดยสารสาธารณะ)

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘

------------------------------


ภาพโดย...ปานจิต คำวงค์

ประกาศ ! สำหรับผู้ที่เข้าใช้ข้อเสนอแนะรับฟังความคิดเห็น
เกี่ยวกับประโยชน์ของข้อมูลเกี่ยวกับสารสนเทศ /
ข้อร้องเรียนให้ท่านแจ้ง E-mail
เพื่อความสะดวกในการแนะนำ
และตอบเกี่ยวกับข้อซักถามของท่าน


ประกาศ ! เรื่อง การขอรับจัดสรรเงินจากกองทุนเพื่อความปลอดภัย
ในการใช้รถใช้ถนนสำหรับเป็นค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการ
ประสบภัย ที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน
ดาวน์โหลด (ประกาศ) (แบบคำขอ)

ข่าวสำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี(กลุ่มวิชาการขนส่ง)
(ฝ่ายใบอนุญาตขับรถ
)นายรัตนะ เวชวิทยาขลัง
ขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี

 

ระเบียบต่าง ๆ ที่น่ารู้
เกี่ยวกับขนส่ง...

นวัตกรรม / ความคิด ริเริ่มสร้างสรรค์
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง สอบราคาจัดจ้างเหมา
จัดทำสื่อ และประชาสัมพันธ์การจัดประมูลหมายเลขทะเบียน
รถสวย

ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาผลิต
เสื้อยืด และหมวกแก๊ปโครงการสนามจราจรเยาวชนเสริมสร้าง
จิตสำนึกความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

รายละเอียดแนบ (1) , (2) , (3)
ขอเชิญชวนผู้สนใจทั่วไป ร่วมประมูลเลขทะเบียนรถสวย
หมวด " กบ " (การเงินดี บารมีสูงส่ง) จำนวน 301 หมายเลข
ในวันที่ 13 - 14 มิถุนายน 2558 ...(หน้า 1 , 2 , 3 , 4)
ข่าว กรมการขนส่งทางบก เรื่องขยายอายุใบขับขี่ชั่วคราว
จาก 1 ปี เป็น 2 ปี

ประกาศคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา สำนักงานขนส่ง
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการพิจารณาจ้างเหมาจัดทำสื่อ และ
ประชาสัมพันธ์การจัดประมูลหมายเลขทะเบียนรถสวย หมวด
อักษร กบ จำนวน 9 รายการ (หน้า 1 , หน้า 2)
ประกาศคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา สำนักงานขนส่ง
เรื่อง ประกาศการตรวจสอบผู้เสนอราคาไม่เป็นผู้ที่มีผลประโยชน์
ร่วมกัน และไม่ขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม

ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง สอบราคาจ้างเหมา
จัดทำสื่อ และประชาสัมพันธ์การจัดประมูลหมายเลขทะเบียน
รถสวย (หน้า 1 , หน้า 2)
ประกาศ เชิญชวนผู้สนใจเป็นผู้ประกอบการขนส่งสินค้า
ภายใต้บันทึกความเข้าใจระหว่าง ไทย - ลาว - เวียดนาม และ
เป็นผู้ประกอบการขนส่งผู้โดยสาร และสินค้า ภายใต้บันทึก
ความเข้าใจระหว่าง ไทย - กัมพูชา (เอกสารแนบ 1 , 2)
ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง
การดำเนินการด้านใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายว่าด้วย
รถยนต์
(ข่าวแนบ)
การกำหนด (ปรับปรุง) เงื่อนไขในใบอนุญาต
ประกอบการขนส่งไม่ประจำทางด้วยรถที่ใช้ในการ
ขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ ...
(เอกสารแนบ 1 2 3 )
ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง
รายชื่อผู้ได้รับการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างตามระบบ
สัญญาจ้าง เงินกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
(ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ขนส่ง) ...
(รายชื่อแนบ)
ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง กำหนด
เส้นทางการทดสอบขับรถภาคถนนสำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถ
ยนต์สาธารณะ
(แผนที่เส้นทาง),(แบบประเมินผล หน้า1,หน้า 2)
ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง รายชื่อ
สถานศึกษาที่ทำความตกลงร่วมการดำเนินการอบรมภาคทฤษฎี

ให้แก่ผู้ขอรับและต่ออายุใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายว่าด้วย
รถยนต์

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการอบรม และทดสอบ
ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถ ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ พ.ศ. 2557
เอกสารแนบ
(ข่าวที่ 1/2557 และระเบียบกรมการขนส่งทางบก ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ...)
ให้ดำเนินการตามมติคณะอนุกรรมการฯ รถโดยสาร
ไม่ประจำทาง
(รายละเอียดแนบ)
กฎกระทรวง ฉบับที่ 50 (พ.ศ. 2537)ออกตามความ
ในพระราช บัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522
,
หนังสือเวียน เรื่องกำหนด หลักเกณฑ์และ
วิธีการในการ จัดให้มีประวัติผู้ประจำรถ

เว็บบอร์ด
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการพิจารณาจ้างเหมาเช่ารถลากจูง และ
รถกึ่งพ่วง..
ผลการประมูลเลขสวย หมวดอักษร " กน " ครั้งที่ 6
สำนักงานขนส่งฯ เปิดรับสมัคร อบรม และสอบผู้ขอรับใบอนุญาต....
การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร และประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องที่ 1 เรื่องที่ 2
รับสมัครเข้ารับการฝึกอบรมโครงการสร้างนักขับรถมืออาชีพ
สำนักงานขนส่งจังหวัด
ติดต่อผู้ดูแลระบบทาง E-mail : ubon@dlt.mail.go.th หรือ ubondlt@hotmail.com
ข้อมูลหมายเลขทะเบียนรถและหมวดอักษรที่จดทะเบียนปัจจุบัน
ประเภท
หมวดอักษร
เลขทะเบียนรถ
รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน
กม
7534
รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน
นข
6424
รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล
ผข
3539
รถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกิน 7 คน (แท็กซี่)
ทข
0464
รถจักรยานยนต์
1กฐ
5676
ปรับปรุง ณ วันจันทร์ ที่ 1 เดือน มิถุนายน ๒๕๕๘

เปิดเว็บไซต์ ๒๙/๑๐/๒๕๕๓
แบบสำรวจความพึงพอใจเว็บไซต์สำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี

AmazingCounters.com