สำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี

สำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี ขอเชิญชวนผู้สนใจทั่วไป ร่วมประมูลหมายเลขรถสวย หมวด " กบ " วันที่ ๑๓ - ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๘

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานี วิสัยทัศน์ : ชุมชนเข้มแข็ง เมืองน่าอยู่ เป็นประตูการค้า การท่องเที่ยว การเกษตรมีศักยภาพ พันธกิจ: 1. ยกระดับคุณภาพชีวิต 2. ส่งเสริมการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว 3. พัฒนาศักยภาพการผลิตด้านการเกษตร และแปรรูปสินค้าเกษตร ประเด็นยุทธศาสตร์ : 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี และการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 2. การส่งเสริมการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว 3. การพัฒนาการเกษตร และการแปรรูปสินค้าเกษตร 4. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 5. การเสริมสร้าง และรักษาความมั่นคง 6. การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์

 

ติดต่อเรื่อง


 
ข่าวด่วน
 


สำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี
ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
เปิดรับสมัคร ผู้ประสงค์จะขอรับและขอต่อใบอนุญาตขับรถขับรถ
เข้ารับการอบรมภาคทฤษฎี
- เริ่มรับสมัคร วันที่ 1 - 18 ธันวาคม 2557
- อบรมวันอาทิตย์ ที่ 21 ธันวาคม 2557
------------------------------------------------------------

สำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี
คำเนินการตามโครงการ

"สนามจราจรเยาวชนเสริมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัย จำนวน 3 รุ่น"
รุ่นที่ 1/2557 วันเสาร์ที่ 22 มีนาคม 2557 ณ
โรงเรียนปทุมวิทยากร
รุ่นที่ 2/2557 วันเสาร์ที่ 31 พฤษภาคม 2557 ณ โรงเรียนบ้านปากห้วยวังนอง
รุ่นที่ 3/2557 วันอาทิตย์ที่ 15 มิถุนายน 2557 ณ โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว

------------------------------สำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี
ออกตรวจการ ตรวจสอบ ปราบปราม จับกุม และกวดขัน

ประจำปีงบประมาณ 2557

------------------------------

ประกาศ ! สำหรับผู้ที่เข้าใช้ข้อเสนอแนะรับฟังความคิดเห็น
เกี่ยวกับประโยชน์ของข้อมูลเกี่ยวกับสารสนเทศ /
ข้อร้องเรียนให้ท่านแจ้ง E-mail
เพื่อความสะดวกในการแนะนำ
และตอบเกี่ยวกับข้อซักถามของท่าน


ประกาศ ! เรื่อง การขอรับจัดสรรเงินจากกองทุนเพื่อความปลอดภัย
ในการใช้รถใช้ถนนสำหรับเป็นค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการ
ประสบภัย ที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน
ดาวน์โหลด (ประกาศ) (แบบคำขอ)

ข่าวสำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี(กลุ่มวิชาการขนส่ง)
(ฝ่ายใบอนุญาตขับรถ
)
(ข่าว 1 , ข่าว 2)


นายสมชาย วงศ์ช่างหล่อ
ขนส่งจังหวัดศรีสะเกษ รักษาราชการแทน
ขนส่งจังหวัดอุบลราชธาน

 

ระเบียบต่าง ๆ ที่น่ารู้
เกี่ยวกับขนส่ง...

นวัตกรรม / ความคิด ริเริ่มสร้างสรรค์
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง
การดำเนินการด้านใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายว่าด้วย
รถยนต์
(ข่าวแนบ)
การกำหนด (ปรับปรุง) เงื่อนไขในใบอนุญาต
ประกอบการขนส่งไม่ประจำทางด้วยรถที่ใช้ในการ
ขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ ...
(เอกสารแนบ 1 2 3 )
ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง
รายชื่อผู้ได้รับการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างตามระบบ
สัญญาจ้าง เงินกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
(ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ขนส่ง) ...
(รายชื่อแนบ)
ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และกำหนดวิธีการสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ
และระเบียบเกี่ยวกับการสอบบุคคล เพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างตาม
ระบบสัญญาจ้างเงินกองทุน เพื่อึวามปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน สำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี
หน้า (1) (2) (3) (4) (5)
ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง กำหนด
เส้นทางการทดสอบขับรถภาคถนนสำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถ
ยนต์สาธารณะ
(แผนที่เส้นทาง) , (แบบประเมินผล หน้า 1, หน้า 2)
ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง รายชื่อ
สถานศึกษาที่ทำความตกลงร่วมการดำเนินการอบรมภาคทฤษฎี

ให้แก่ผู้ขอรับและต่ออายุใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายว่าด้วย
รถยนต์

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการอบรม และทดสอบ
ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถ ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ พ.ศ. 2557
เอกสารแนบ
(ข่าวที่ 1/2557 และระเบียบกรมการขนส่งทางบก ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ...)
ให้ดำเนินการตามมติคณะอนุกรรมการฯ รถโดยสาร
ไม่ประจำทาง
(รายละเอียดแนบ)
กฎกระทรวง ฉบับที่ 50 (พ.ศ. 2537)ออกตามความ
ในพระราช บัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522
,
หนังสือเวียน เรื่องกำหนด หลักเกณฑ์และ
วิธีการในการ จัดให้มีประวัติผู้ประจำรถ

เว็บบอร์ด
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการพิจารณาจ้างเหมาเช่ารถลากจูง และ
รถกึ่งพ่วง..
ผลการประมูลเลขสวย หมวดอักษร " กน " ครั้งที่ 6
สำนักงานขนส่งฯ เปิดรับสมัคร อบรม และสอบผู้ขอรับใบอนุญาต....
การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร และประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องที่ 1 เรื่องที่ 2
รับสมัครเข้ารับการฝึกอบรมโครงการสร้างนักขับรถมืออาชีพ
สำนักงานขนส่งจังหวัด
ติดต่อผู้ดูแลระบบทาง E-mail : ubon@dlt.go.th หรือ ubondlt@hotmail.com
ข้อมูลหมายเลขทะเบียนรถและหมวดอักษรที่จดทะเบียนปัจจุบัน
ประเภท
หมวดอักษร
เลขทะเบียนรถ
รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน
กม
3147
รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน
นข
6291
รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล
ผก
7960
รถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกิน 7 คน (แท็กซี่)
ทข
0447
รถจักรยานยนต์
1กญ
5674
ปรับปรุง ณ วันศุกร์ที่ 19 ธันวาคม 2557

เปิดเว็บไซต์ 29 / 10 / 2553
แบบสำรวจความพึงพอใจเว็บไซต์สำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี


จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
AmazingCounters.com