สำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี

สำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี ขอเชิญชวนผู้สนใจทั่วไป ร่วมประมูลเลขทะเบียนรถสวย ครั้งที่ 6 หมวดอักษร " กน " ก้าวล้ำ นำหน้า ในวันเสาร์ - อาทิตย์ที่ 28 - 29 มิถุนายน 2557(ท่านจะได้ทั้งเลขทะเบียนรถสวย และได้รับบุญ กุศล จากการประมูลในครั้งนี้ เพราะรายได้จากการประมูลจะนำสมทบเข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.) เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากอุบัติเหตุการใช้รถใช้ถนน)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานี วิสัยทัศน์ : ชุมชนเข้มแข็ง เมืองน่าอยู่ เป็นประตูการค้า การท่องเที่ยว การเกษตรมีศักยภาพ พันธกิจ: 1. ยกระดับคุณภาพชีวิต 2. ส่งเสริมการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว 3. พัฒนาศักยภาพการผลิตด้านการเกษตร และแปรรูปสินค้าเกษตร ประเด็นยุทธศาสตร์ : 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี และการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 2. การส่งเสริมการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว 3. การพัฒนาการเกษตร และการแปรรูปสินค้าเกษตร 4. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 5. การเสริมสร้าง และรักษาความมั่นคง 6. การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์

 

ติดต่อเรื่อง


 
ข่าวด่วน
 


สำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี
คำเนินการตามโครงการ

"สนามจราจรเยาวชนเสริมสร้าจิตสำนึกความปลอดภัย รุ่นที่ 1/2557 "
วันเสาร์ที่ 22 มีนาคม 2557 ณ โรงเรียนปทุมวิทยากร อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
------------------------------สำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี
ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนในจังหวัดอุบลราชธานี คำเนินการตามโครงการ

"ปลูกฝังเด็กไทยใส่ใจวินัยจราจร"
วันเด็กแห่งชาติ 2557
วันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2557 ณ สนามกองบิน 21 อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
------------------------------

สำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี
ออกตรวจการ ตรวจสอบ ปราบปราม จับกุม และกวดขัน

ประจำปีงบประมาณ 2557
------------------------------

พิธีมอบเงินค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ
อันเนื่องมาจากการประสบภัย ที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน
ประจำปีงบประมาณ 2556
ณ ห้องโถงชั้น 1 สำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี แห่งที่

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2556 เวลา 13.00 น. จำนวน 54 ราย
------------------------------สำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี
ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนในจังหวัดอุบลราชธานี คำเนินการตามโครงการ

" อาสาทำดีเพื่อพ่อ ทำผิดบำเพ็ญประโยชน์สาธารณะ "
ประจำปีงบประมาณ 2556
------------------------------
สำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี
คำเนินการตามโครงการ
"โครงการขนส่งสัญจร สอนน้องใช้รถใช้ถนน"
จำนวน 10 รุ่น

ประจำปีงบประมาณ 2556
------------------------------

โครงการเสริมสร้างศักยภาพพนักงานขับรถของหน่วยงานราชการ
ประจำปีงบประมาณ 2556 เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2556
ณ โรงแรมกิจตรงวิลล์ รีสอร์ท จังหวัดอุบลราชธานี

------------------------------

ประกาศ ! สำหรับผู้ที่เข้าใช้ข้อเสนอแนะรับฟังความคิดเห็น
เกี่ยวกับประโยชน์ของข้อมูลเกี่ยวกับสารสนเทศ /
ข้อร้องเรียนให้ท่านแจ้ง E-mail
เพื่อความสะดวกในการแนะนำ
และตอบเกี่ยวกับข้อซักถามของท่าน


ประกาศ ! เรื่อง การขอรับจัดสรรเงินจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
สำหรับเป็นค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน
ดาวน์โหลด (ประกาศ) (แบบคำขอ) (ข่าว)

ข่าวสำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี(กลุ่มวิชาการขนส่ง

(ฝ่ายใบอนุญาตขับรถ
ข่าว 1, ข่าว 2)


ประกาศ ! สำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี ขอแจ้งยังผู้ประกอบการขนส่ง
ส่วนบุคคลด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งขอ
ง (80) ทุกท่าน
ขณะนี้ป้ายทะเบียรถขนส่ง ที่ขึ้นต้นด้วย 82 และ 83 (อาทิเช่น 82-1551 อุบลราชธานี)
ทางบริษัทฯ ผู้ผลิตได้จัดส่งให้สำนักงานขนส่งฯแล้ว จึงขอแจ้งให้ผู้ประกอบการฯ ทุกท่าน
มาขอรับแผ่นป้าย ได้ที่ฝ่ายทะเบียนรถขนส่ง สำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี (แห่งที่ ๒)
หากมีข้อสงสัย สอบถามได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0-4531-5346 ต่อ 16
นายธีระพล อรุณะกสิกร
ขนส่งจังหวัดอุบลราชธาน

 

ระเบียบต่าง ๆ ที่น่ารู้
เกี่ยวกับขนส่ง...

นวัตกรรม / ความคิด ริเริ่มสร้างสรรค์
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับ
การเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสำนักงาน
ขนส่งจังหวัดอุบลรราชธานี (ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล)

(รายชื่อแนบ)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป
(ภาค ก)
(รายชื่อแนบ จำนวน 11 คน)
ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกวดราคาจัดให้มีบริการ
ถ่ายเอกสาร ถ่ายรูป เคลือบบัตร เครื่องดื่มและขนมขบเคี้ยว ในอาคาร
สำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี แห่งที่ 1 และ แห่งที่ 2

ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกวดราคาจัดให้มีบริการ
จำหน่ายอาหาร และเครื่องดื่มในโรงอาหารสำนักงานขนส่งจังหวัด
อุบลราชธานี แห่งที่ 2

ประกาศคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา สำนักงานขนส่ง
จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกาศการตรวจสอบผู้เสนอราคาไม่เป็น
ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน...

ประกาศคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา สำนักงานขนส่ง
จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการพิจารณา
จ้างเหมาจัดทำสื่อ และประชาสัมพันธ์การจัดประมูลหมายเลข
ทะเบียนรถสวยหมวดอักษร กน จำนวน 10 รายการ

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหา และเลือกสรรพนักงาน
ราชการทั่วไป (ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล) สำนักงานขนส่งจังหวัด
อุบลราชธานี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ และกำหนดวิธีการสอบ
วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ

ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาทำสื่อ และ
ประชาสัมพันธ์การจัดประมูลหมายเลขทะเบียนรถสวย

ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี
ประกาศคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา สำนักงานขนส่ง
จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการพิจารณา
จ้างเหมาผลิตเสื้อยืดและหมวกแก๊ปโครงการสนามจราจรเยาวชน
เสริมสร้าง จิตสำนึกความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557

ประกาศคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา สำนักงานขนส่ง
จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกาศการตรวจสอบผู้เสนอราคา
ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน....
ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาผลิตเสื้อยืด
และหมวกแก๊ปโครงการสนามจราจรเยาวชนเสริมสร้างจิตสำนึกความ
ปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557

กฎกระทรวง ฉบับที่ 50 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราช
บัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522
, หนังสือเวียน เรื่องกำหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดให้มีประวัติผู้ประจำรถ

เว็บบอร์ด
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการพิจารณาจ้างเหมาเช่ารถลากจูง และ
รถกึ่งพ่วง..
ผลการประมูลเลขสวย หมวดอักษร " กธ " ครั้งที่ 5
สำนักงานขนส่งฯ เปิดรับสมัคร อบรม และสอบผู้ขอรับใบอนุญาต....
การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร และประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องที่ 1
เรื่องที่ 2
รับสมัครเข้ารับการฝึกอบรมโครงการสร้างนักขับรถมืออาชีพ
สำนักงานขนส่งจังหวัด
ติดต่อผู้ดูแลระบบทาง E-mail : ubon@dlt.go.th หรือ ubondlt@hotmail.com
ข้อมูลหมายเลขทะเบียนรถและหมวดอักษรที่จดทะเบียนปัจจุบัน
ประเภท
หมวดอักษร
เลขทะเบียนรถ
รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน
กพ
6291
รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน
นข
6042
รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล
ผก
0965
รถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกิน 7 คน (แท็กซี่)
ทข
0389
รถจักรยานยนต์
1กฉ
7161
ปรับปรุง ณ วันจันทร์ที่ 21 เดือน เมษายน 2557

เปิดเว็บไซต์ 29 / 10 / 2553
แบบสำรวจความพึงพอใจเว็บไซต์สำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี


จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
AmazingCounters.com