สำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี

สำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธาน ี สำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี สำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี สำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี สำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี สำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี : วิสัยทัศน์กรมการขนส่งทางบก พ.ศ. 2559 - 2563 " เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมในการควบคุม กำกับ ดูแล ระบบการขนส่งทางถนนให้มีคุณภาพและปลอดภัย " ในการ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานี วิสัยทัศน์ : ชุมชนเข้มแข็ง เมืองน่าอยู่ เป็นประตูการค้า การท่องเที่ยว การเกษตรมีศักยภาพ พันธกิจ: 1. ยกระดับคุณภาพชีวิต 2. ส่งเสริมการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว 3. พัฒนาศักยภาพการผลิตด้านการเกษตร และแปรรูปสินค้าเกษตร ประเด็นยุทธศาสตร์ : 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี และการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 2. การส่งเสริมการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว 3. การพัฒนาการเกษตร และการแปรรูปสินค้าเกษตร 4. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 5. การเสริมสร้าง และรักษาความมั่นคง 6. การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์

 

ติดต่อเรื่อง


 
ข่าวด่วน
 


สำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี
ประจำปี ๒๕๕๘
   
******************** 
กรมการขนส่งทางบก ชี้แจง!!!
ใบขับขี่แบบเก่า
ไม่มีการยกเลิกอัตโนมัติ
ไม่มีระยะเวลากำหนด ต้องเปลี่ยนเป็นแบบใหม่


------------------------------
สำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี
ออกตรวจการขนส่ง ตรวจสอบ ปราบปราม จับกุม กวดขัน และ
ตรวจจับความเร็ว (รถโดยสารสาธารณะ)

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘


ภาพโดย...ปานจิต คำวงค์


สรุปผลการประมูลเลขสวยรถกระบะ
หมวดอักษร " ผข "
ผ่านทางเว็บไซต์ www.tabienrod.com
ระหว่างวันที่ ๑๘ ก.ค. - ๑๘ ส.ค. ๒๕๕๘
 
   

รายได้จากการประมูลรวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น = ๑,๔๐๖,๑๒๓.- บาท
------------------------------
สรุปผลประมูลการประมูล
เลขทะเบียนรถสวย ครั้งที่ ๗ หมวด " กบ " (การเงินดี บารมีสูงส่ง)
เมื่อวันที่ ๑๓ - ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๘

รายได้จากการประมูลรวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น = ๒๐,๒๐๖,๑๑๔.- บาท
- ยอดวันเสาร์ = ๑๓,๖๓๐,๐๐๓.- บาท
- ยอดวันอาทิตย์ = ๖,๕๗๖,๑๑๑.- บาท

ข่าว (สรุปการดำเนินการประมูล)

------------------------------

ประกาศ ! สำหรับผู้ที่เข้าใช้ข้อเสนอแนะรับฟังความคิดเห็น
เกี่ยวกับประโยชน์ของข้อมูลเกี่ยวกับสารสนเทศ /
ข้อร้องเรียนให้ท่านแจ้ง E-mail
เพื่อความสะดวกในการแนะนำ
และตอบเกี่ยวกับข้อซักถามของท่าน


ประกาศ ! เรื่อง การขอรับจัดสรรเงินจากกองทุนเพื่อความปลอดภัย
ในการใช้รถใช้ถนนสำหรับเป็นค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการ
ประสบภัย ที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน
ดาวน์โหลด (ประกาศ) (แบบคำขอ)

ข่าวสำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี(กลุ่มวิชาการขนส่ง)
(ฝ่ายใบอนุญาตขับรถ
)


นายรัตนะ เวชวิทยาขลัง
ขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี

 

ระเบียบต่าง ๆ ที่น่ารู้
เกี่ยวกับขนส่ง...

นวัตกรรม / ความคิด ริเริ่มสร้างสรรค์
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง
รายชื่อผู้ได้รับการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างตาม
ระบบสัญญาจ้าง เงินกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถ
ใช้ถนน (ตำแหน่งพนักงานขับรถโมบาย)
(รายชื่อ)
ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ และกำหนดวิธีการสอบ
วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ
บุคคล เพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างตามระบบสัญญา
จ้าง เงินกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถ
ใช้ถนน สำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี

ประกาศจังหวัดผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคา
จ้างเหมาก่อสร้างรั้วคอนกรีต และโรงอาหารสำนักงานขนส่ง
จังหวัดอุบลราชธานี สาขาอำเภอเดชอุดม โดยวิธีประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตารางการอบรม และทดสอบขับรถ และการต่ออายุ
(ประจำสัปดาห์) , ตารางการอบรม ทดสอบรถสาธารณะ
บัตรติดรถ , ใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถตาม พ.ร.บ.ขนส่ง
และ ตารางแผนการดำเนินการอบรมผู้ขอรับใบอนุญาต
ผู้ประจำรถ และรถสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2559

ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกวดราคา
จ้างเหมา ก่อสร้างรั้วคอนกรีตและโรงอาหาร สำนักงานขนส่ง
จังหวัดอุบลราชธานี สาขาอำเภอเดชอุดม โดยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (เอกสารแนบ1,เอกสารแนบ2)

ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง สอบราคาจ้างเหมา
ปรับปรุงพื้นและระบบระบายน้ำ สำนักงานขนส่งจังหวัดอุบล
ราชธานี แห่งที่ 2 (หน้า 1 , หน้า 2)
ประกาศคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา สำนักงานขนส่ง
จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการพิจารณา
จ้างเหมาปรับปรุงพื้นและระบบระบายน้ำของสำนักงานขนส่ง
จังหวัดอุบลราชธานี แห่งที่ 2

ประกาศคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา สำนักงานขนส่ง
จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกาศการตรวจสอบผู้เสนอราคา
ไม่เป็นผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน และไม่ขัดขวางการแข่งขันราคา
อย่างเป็นธรรม จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารและปรับปรุง
พื้นและระบบระบายน้ำ ของสำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี
แห่งที่ 2

ประชาสัมพันธ์ผู้ประกอบการขนส่ง หรือเจ้าของรถ กรณี
ดำเนินการทดสอบการทรงตัวด้วยรถโดยสาร

ข่าว กรมการขนส่งทางบก เรื่องขยายอายุใบขับขี่ชั่วคราว
จาก 1 ปี เป็น 2 ปี

ประกาศ เชิญชวนผู้สนใจเป็นผู้ประกอบการขนส่งสินค้า
ภายใต้บันทึกความเข้าใจระหว่าง ไทย - ลาว - เวียดนาม และ
เป็นผู้ประกอบการขนส่งผู้โดยสาร และสินค้า ภายใต้บันทึก
ความเข้าใจระหว่าง ไทย - กัมพูชา (เอกสารแนบ 1 , 2)
ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี เรื่องการ
ดำเนินการด้านใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์
(ข่าวแนบ)
การกำหนด (ปรับปรุง) เงื่อนไขในใบอนุญาตประกอบ
การขนส่งไม่ประจำทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือ
สิ่งของ ...
(เอกสารแนบ 1 2 3 )
ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง กำหนด
เส้นทางการทดสอบขับรถภาคถนนสำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถ
ยนต์สาธารณะ
(แผนที่เส้นทาง),(แบบประเมินผล หน้า1,หน้า 2)
ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง รายชื่อ
สถานศึกษาที่ทำความตกลงร่วมการดำเนินการอบรมภาคทฤษฎี

ให้แก่ผู้ขอรับและต่ออายุใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายว่าด้วย
รถยนต์

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการอบรม และทดสอบ
ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถ ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ พ.ศ. 2557
เอกสารแนบ
(ข่าวที่ 1/2557 และระเบียบกรมการขนส่งทางบก ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ...)

เว็บบอร์ด
ให้ดำเนินการตามมติคณะอนุกรรมการฯ รถโดยสารไม่
ประจำทาง
(รายละเอียดแนบ)
กฎกระทรวง ฉบับที่ 50 (พ.ศ. 2537) ออกตามความใน
พระราช บัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 ,
หนังสือเวียน เรื่องกำหนด หลักเกณฑ์และวิธีการในการ จัดให้มีประวัติผู้ประจำรถ
ผลการประมูลเลขสวย หมวดอักษร " กบ " ครั้งท ี่7
ระเบียบรถรับส่งนักเรียน (ยกเลิกระเบียบฯ หน้า 1 หน้า 2) (POWER POINT) (ภาพประชุมฯ)....
สำนักงานขนส่งฯ เปิดรับสมัคร อบรม และสอบผู้ขอรับใบอนุญาต....
การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร และประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องที่ 1 เรื่องที่ 2
สำนักงานขนส่งจังหวัด
ติดต่อผู้ดูแลระบบทาง E-mail : ubon@dlt.mail.go.th หรือ ubondlt@hotmail.com
ข้อมูลหมายเลขทะเบียนรถและหมวดอักษรที่จดทะเบียนปัจจุบัน
ประเภท
หมวดอักษร
เลขทะเบียนรถ
รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน
กย
2221
รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน
นข
6556
รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล
ผข
7884
รถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกิน 7 คน (แท็กซี่)
ทข
0490
รถจักรยานยนต์
1กณ
5562
ปรับปรงุ ณ วันศุกร์ที่ 13 เดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๘

เปิดเว็บไซต์ ๒๙/๑๐/๒๕๕๓
แบบสำรวจความพึงพอใจเว็บไซต์สำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี

AmazingCounters.com