สำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี

สำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี สำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี สำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี สำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี สำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี สำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี สำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี สำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี สำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานี วิสัยทัศน์ : ชุมชนเข้มแข็ง เมืองน่าอยู่ เป็นประตูการค้า การท่องเที่ยว การเกษตรมีศักยภาพ พันธกิจ: 1. ยกระดับคุณภาพชีวิต 2. ส่งเสริมการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว 3. พัฒนาศักยภาพการผลิตด้านการเกษตร และแปรรูปสินค้าเกษตร ประเด็นยุทธศาสตร์ : 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี และการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 2. การส่งเสริมการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว 3. การพัฒนาการเกษตร และการแปรรูปสินค้าเกษตร 4. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 5. การเสริมสร้าง และรักษาความมั่นคง 6. การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์

 

ติดต่อเรื่อง


 
ข่าวด่วน
 


สำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี
คำเนินการตามโครงการ

"สนามจราจรเยาวชนเสริมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัย จำนวน 3 รุ่น"
รุ่นที่ 1/2557 วันเสาร์ที่ 22 มีนาคม 2557 ณ
โรงเรียนปทุมวิทยากร
รุ่นที่ 2/2557 วันเสาร์ที่ 31 พฤษภาคม 2557 ณ โรงเรียนบ้านปากห้วยวังนอง
รุ่นที่ 3/2557 วันอาทิตย์ที่ 15 มิถุนายน 2557 ณ โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว

------------------------------สำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี
ออกตรวจการ ตรวจสอบ ปราบปราม จับกุม และกวดขัน

ประจำปีงบประมาณ 2557

------------------------------

ประกาศ ! สำหรับผู้ที่เข้าใช้ข้อเสนอแนะรับฟังความคิดเห็น
เกี่ยวกับประโยชน์ของข้อมูลเกี่ยวกับสารสนเทศ /
ข้อร้องเรียนให้ท่านแจ้ง E-mail
เพื่อความสะดวกในการแนะนำ
และตอบเกี่ยวกับข้อซักถามของท่าน


ประกาศ ! เรื่อง การขอรับจัดสรรเงินจากกองทุนเพื่อความปลอดภัย
ในการใช้รถใช้ถนนสำหรับเป็นค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการ
ประสบภัย ที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน
ดาวน์โหลด (ประกาศ) (แบบคำขอ)

ข่าวสำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี(กลุ่มวิชาการขนส่ง)
(ฝ่ายใบอนุญาตขับรถ
)
(ข่าวที่ 1 , ข่าว 2)


 นายสมชาย วงศ์ช่างหล่อ
ขนส่งจังหวัดศรีสะเกษ รักษาราชการแทน
ขนส่งจังหวัดอุบลราชธาน

 

ระเบียบต่าง ๆ ที่น่ารู้
เกี่ยวกับขนส่ง...

นวัตกรรม / ความคิด ริเริ่มสร้างสรรค์
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง
การดำเนินการด้านใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายว่าด้วย
รถยนต์
(ข่าวแนบ)
การกำหนด (ปรับปรุง) เงื่อนไขในใบอนุญาต
ประกอบการขนส่งไม่ประจำทางด้วยรถที่ใช้ในการ
ขนส่งสัตว์หรือสิ่งของ ...
(เอกสารแนบ 1 2 3 )
ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง
รายชื่อผู้ได้รับการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างตามระบบ
สัญญาจ้าง เงินกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
(ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ขนส่ง) ...
(รายชื่อแนบ)
ประกาศคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา สำนักงานขนส่ง
จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการพิจารณา จ้างเหมารักษาความปลอดภัยสำนักงานขนส่งจังหวัด
อุบลราชธานี สาขาอำเภอเดชอุดม

ประกาศคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา สำนักงานขนส่ง
จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกาศการตรวจสอบผู้เสนอราคา
ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน และไม่ขัดขวางการแข่งขัน
ราคาอย่างเป็นธรรม จ้างเหมารักษาความปลอดภัย
สำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี สาขาอำเภอเดชอุดม

ประกาศคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา สำนักงานขนส่ง
จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการพิจารณา จ้างเหมารักษาความปลอดภัยสำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี

ประกาศคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา สำนักงานขนส่ง
จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการพิจารณา จ้างเหมาทำความสะอาดสำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี

ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และกำหนดวิธีการสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ
และระเบียบเกี่ยวกับการสอบบุคคล เพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างตาม
ระบบสัญญาจ้างเงินกองทุน เพื่อึวามปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน สำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี
หน้า (1) (2) (3) (4) (5)
ประกาศคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา สำนักงานขนส่ง
จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกาศการตรวจสอบผู้เสนอราคา
ไม่เป็นผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน และไม่ขัดขวางการแข่งขันราคา
อย่างเป็นธรรม จ้างเหมารักษาความปลอดภัยสำนักงานขนส่ง
จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 2 รายการ

ประกาศคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา สำนักงานขนส่ง
จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกาศการตรวจสอบผู้เสนอราคา
ไม่เป็นผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน และไม่ขัดขวางการแข่งขันราคา
อย่างเป็นธรรม จ้างเหมาทำความสะอาดสำนักงานขนส่ง
จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 3 รายการ

ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง สอบราคาจ้างเหมา
รักษาความปลอดภัย สำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี
จำนวน 1 รายการ (หน้า 1 ,
หน้า 2)
ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง รับสมัคร
บุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างตามระบบสัญญาจ้าง เงินกองทุน
เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ขนส่ง)

ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง สอบราคาจ้างเหมารักษา
ความปลอดภัยสำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 2
รายการ

ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง สอบราคาจ้างเหมา
ทำความสะอาดสำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 3
รายการ

ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง กำหนด
เส้นทางการทดสอบขับรถภาคถนนสำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถ
ยนต์สาธารณะ
(แผนที่เส้นทาง) , (แบบประเมินผล หน้า 1, หน้า 2)
ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง รายชื่อ
สถานศึกษาที่ทำความตกลงร่วมการดำเนินการอบรมภาคทฤษฎี

ให้แก่ผู้ขอรับและต่ออายุใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายว่าด้วย
รถยนต์

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการอบรม และทดสอบ
ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถ ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ พ.ศ. 2557
เอกสารแนบ
(ข่าวที่ 1/2557 และระเบียบกรมการขนส่งทางบก ว่าด้วย
หลักเกณฑ์ วิธีการ...)

ให้ดำเนินการตามมติคณะอนุกรรมการฯ รถโดยสาร
ไม่ประจำทาง
(รายละเอียดแนบ)
กฎกระทรวง ฉบับที่ 50 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราช
บัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522
, หนังสือเวียน เรื่องกำหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดให้มีประวัติผู้ประจำรถ

เว็บบอร์ด
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการพิจารณาจ้างเหมาเช่ารถลากจูง และ
รถกึ่งพ่วง..
ผลการประมูลเลขสวย หมวดอักษร " กน " ครั้งที่ 6
สำนักงานขนส่งฯ เปิดรับสมัคร อบรม และสอบผู้ขอรับใบอนุญาต....
การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร และประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องที่ 1
เรื่องที่ 2
รับสมัครเข้ารับการฝึกอบรมโครงการสร้างนักขับรถมืออาชีพ
สำนักงานขนส่งจังหวัด
ติดต่อผู้ดูแลระบบทาง E-mail : ubon@dlt.go.th หรือ ubondlt@hotmail.com
ข้อมูลหมายเลขทะเบียนรถและหมวดอักษรที่จดทะเบียนปัจจุบัน
ประเภท
หมวดอักษร
เลขทะเบียนรถ
รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน
กม
1960
รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน
นข
6253
รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล
ผก
6668
รถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกิน 7 คน (แท็กซี่)
ทข
0435
รถจักรยานยนต์
1กฌ
9989
ปรับปรุง ณ วันศุกร์ ที่ ๒๔ ตุลาคม 2557

เปิดเว็บไซต์ 29 / 10 / 2553
แบบสำรวจความพึงพอใจเว็บไซต์สำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี


จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
AmazingCounters.com