สำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี

สำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธาน ี ขอเชิญชวนผู้สนใจทั่วไป ร่วมประมูลเลขสวยรถกระบะ หมวดอักษร " ผค " ระหว่างวันที่ 18 ก.ค. - 18 ส.ค. 2559 และ ขอเชิญชวนผู้สนใจทั่วไป ร่วมประมูลเลขทะเบียนรถสวย (รถเก๋งตอนเดียว รถเก๋งสองตอน รถนั่งสองตอนท้ายบรรทุก) หมวดอักษร " กพ" ในวันเสาร์ - อาทิตย์ ที่ 10 - 11 กันยายน 2559 *** สำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี : วิสัยทัศน์กรมการขนส่งทางบก พ.ศ. 2559 - 2563 " เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมในการควบคุม กำกับ ดูแล ระบบการขนส่งทางถนนให้มีคุณภาพและปลอดภัย " ในการ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานี วิสัยทัศน์ : ชุมชนเข้มแข็ง เมืองน่าอยู่ เป็นประตูการค้า การท่องเที่ยว การเกษตรมีศักยภาพ พันธกิจ: 1. ยกระดับคุณภาพชีวิต 2. ส่งเสริมการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว 3. พัฒนาศักยภาพการผลิตด้านการเกษตร และแปรรูปสินค้าเกษตร ประเด็นยุทธศาสตร์ : 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี และการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 2. การส่งเสริมการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว 3. การพัฒนาการเกษตร และการแปรรูปสินค้าเกษตร 4. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 5. การเสริมสร้าง และรักษาความมั่นคง 6. การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์

 

ติดต่อเรื่อง


 
ข่าวด่วน
 


สำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี
ประจำปี ๒๕๕๙
   
******************** 
เปิดรับคำขอรับจัดสรรเงินเป็นค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือ
ผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิด
จากการใช้รถใช้ถนน
ประจำปี ๒๕๕๙
กำหนดเวลายื่นคำขอ วันที่ ๑๕ มิ.ย. ๒๕๕๙ - ๑๕ ก.ค. ๒๕๕๙


***************************
ขอเชิญชวนผู้สนใจทั่วไปร่วมประมูลเลขสวยรถกระบะ
หมวดอักษร " ผค "
ผ่านทางเว็บไซต์ http://www.tabienrod.com
ระหว่างวันที่ ๑๘ ก.ค. - ๑๘ ส.ค. ๒๕๕๙
 
  

*************************** 

ขอเชิญชวนผู้สนใจทั่วไปร่วมประมูล
เลขทะเบียนรถสวย ครั้งที่

หมวดอักษร " ก
"
ในวันที่ ๑ - ๑ กันยายน ๒๕๕

***********************
กรมการขนส่งทางบก ชี้แจง!!!
ใบขับขี่แบบเก่า
ไม่มีการยกเลิกอัตโนมัติ
ไม่มีระยะเวลากำหนด ต้องเปลี่ยนเป็นแบบใหม่


------------------------------
สำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี
ออกตรวจการขนส่ง ตรวจสอบ ปราบปราม จับกุม กวดขัน และ
ตรวจจับความเร็ว (รถโดยสารสาธารณะ)

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙------------------------------

http://newskm.moi.go.th หัวข้อคลังข่าวมหาดไทย
"ชุดคำพูด" (Theme Message) ประจำทุกสัปดาห์ (รายละเอียดแนบ)


------------------------------ประชาสัมพันธ์ปีแห่งการท่องเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๙
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ http://www.ubonratchathani.go.th
------------------------------
สรุปผลการประมูลเลขสวยรถกระบะ
หมวดอักษร " ผข "
ผ่านทางเว็บไซต์ http://www.tabienrod.com
ระหว่างวันที่ ๑๘ ก.ค. - ๑๘ ส.ค. ๒๕๕๘
 
   

รายได้จากการประมูลรวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น = ๑,๔๐๖,๑๒๓.- บาท
------------------------------
สรุปผลการประมูล
เลขทะเบียนรถสวย ครั้งที่ ๗ หมวด " กบ " (การเงินดี บารมีสูงส่ง)
เมื่อวันที่ ๑๓ - ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๘

รายได้จากการประมูลรวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น = ๒๐,๒๐๖,๑๑๔.- บาท
- ยอดวันเสาร์ = ๑๓,๖๓๐,๐๐๓.- บาท
- ยอดวันอาทิตย์ = ๖,๕๗๖,๑๑๑.- บาท

ข่าว (สรุปการดำเนินการประมูล)

------------------------------
ประกาศ ! สำหรับผู้ที่เข้าใช้ข้อเสนอแนะรับฟังความคิดเห็น
เกี่ยวกับประโยชน์ของข้อมูลเกี่ยวกับสารสนเทศ /
ข้อร้องเรียนให้ท่านแจ้ง E-mail
เพื่อความสะดวกในการแนะนำ
และตอบเกี่ยวกับข้อซักถามของท่าน


ประกาศ ! เรื่อง การขอรับจัดสรรเงินจากกองทุนเพื่อความปลอดภัย
ในการใช้รถใช้ถนนสำหรับเป็นค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการ
ประสบภัย ที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน
ดาวน์โหลด (ประกาศ) (แบบคำขอ)

ข่าวสำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี(กลุ่มวิชาการขนส่ง)
(ฝ่ายใบอนุญาตขับรถ
)นายรัตนะ เวชวิทยาขลัง
ขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี

 

ระเบียบต่าง ๆ ที่น่ารู้
เกี่ยวกับขนส่ง...

นวัตกรรม / ความคิด ริเริ่มสร้างสรรค์
ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดรับคำขอรับจัดสรรเงินเป็นค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือ
ผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถ
ใช้ถนน (ประกาศกรมการขนส่งทางบก , แบบคำขอ ,
,
ใบรับรองแพทย์)
ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี
เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการเลื่อกสรรเพื่อจัดจ้างเป็น
พนักงานราชการทั่วไป สังกัดสำนักงานขนส่งจังหวัด
(ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (หน้า 1) ,
(หน้า 2)
ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี
เรื่อง กำหนดเส้นทางการทดสอบขับรถภาคถนนสำหรับ
ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะ
(แผนที่เส้นทาง)
,(แนบ 1) , (แนบ 2) , (แนบ 3) , (แนบ 4)
ขอความร่วมมือประชาชนผู้ใช้บริการประเมินการ
ใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ (รายละเอียดแนบ 1, แนบ 2
แนบ 3 , แนบ 4 และแนบ 5)
การดำเนินการสร้างความรับรู้ ความเข้าใจให้แก่ประชาชน
หัวข้อ คลังข่าวมหาดไทย ชุดคำพูด (Theme Message) เป็นประจำทุกสัปดาห์ ที่ http://newskm.moi.go.th
(รายละเอียดเอกสารแนบ)
ประชาสัมพันธ์ ผู้ประกอบการขนส่งได้รับทราบ
โดยทั่วกัน ในการสมัครเข้าร่วมโครงการยกระดับการ
บริหารจัดการธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์สู่มาตรฐาน ISO

ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมให้ผู้ประกอบการขนส่ง
ด้วยรถบรรทุกไม่ประจำทางเข้าสู่ระบบการรับมาตรฐาน
คุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก (Q Mark) ที่มีจำนวน
รถมากกว่า 30 คันขี้นไป

ประกาศจังหวัดผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคา
จ้างเหมาก่อสร้างรั้วคอนกรีต และโรงอาหารสำนักงานขนส่ง
จังหวัดอุบลราชธานี สาขาอำเภอเดชอุดม โดยวิธีประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตารางการอบรม และทดสอบขับรถ และการต่ออายุ
(ประจำสัปดาห์) , ตารางการอบรม ทดสอบรถสาธารณะ
บัตรติดรถ , ใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถตาม พ.ร.บ.ขนส่ง
และ ตารางแผนการดำเนินการอบรมผู้ขอรับใบอนุญาต
ผู้ประจำรถ และรถสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2559

ประกาศจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ประกวดราคา
จ้างเหมา ก่อสร้างรั้วคอนกรีตและโรงอาหาร สำนักงานขนส่ง
จังหวัดอุบลราชธานี สาขาอำเภอเดชอุดม โดยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (เอกสารแนบ1,เอกสารแนบ2)

ประชาสัมพันธ์ผู้ประกอบการขนส่ง หรือเจ้าของรถ กรณี
ดำเนินการทดสอบการทรงตัวด้วยรถโดยสาร

ข่าว กรมการขนส่งทางบก เรื่องขยายอายุใบขับขี่ชั่วคราว
จาก 1 ปี เป็น 2 ปี

ประกาศ เชิญชวนผู้สนใจเป็นผู้ประกอบการขนส่งสินค้า
ภายใต้บันทึกความเข้าใจระหว่าง ไทย - ลาว - เวียดนาม และ
เป็นผู้ประกอบการขนส่งผู้โดยสาร และสินค้า ภายใต้บันทึก
ความเข้าใจระหว่าง ไทย - กัมพูชา (เอกสารแนบ 1 , 2)
ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี เรื่องการ
ดำเนินการด้านใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์
(ข่าวแนบ)
การกำหนด (ปรับปรุง) เงื่อนไขในใบอนุญาตประกอบ
การขนส่งไม่ประจำทางด้วยรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือ
สิ่งของ ...
(เอกสารแนบ 1 2 3 )
ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง กำหนด
เส้นทางการทดสอบขับรถภาคถนนสำหรับผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถ
ยนต์สาธารณะ
(แผนที่เส้นทาง),(แบบประเมินผล หน้า1,หน้า 2)
ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง รายชื่อ
สถานศึกษาที่ทำความตกลงร่วมการดำเนินการอบรมภาคทฤษฎี

ให้แก่ผู้ขอรับและต่ออายุใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายว่าด้วย
รถยนต์

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการอบรม และทดสอบ
ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถ ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ พ.ศ. 2557
เอกสารแนบ
(ข่าวที่ 1/2557 และระเบียบกรมการขนส่งทางบก ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ...)

เว็บบอร์ด
ให้ดำเนินการตามมติคณะอนุกรรมการฯ รถโดยสารไม่
ประจำทาง
(รายละเอียดแนบ)
กฎกระทรวง ฉบับที่ 50 (พ.ศ. 2537) ออกตามความใน
พระราช บัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 ,
หนังสือเวียน เรื่องกำหนด หลักเกณฑ์และวิธีการในการ จัดให้มีประวัติผู้ประจำรถ
ผลการประมูลเลขสวย หมวดอักษร " กบ " ครั้งท ี่7
ระเบียบรถรับส่งนักเรียน (ยกเลิกระเบียบฯ หน้า 1 หน้า 2) (POWER POINT) (ภาพประชุมฯ)....
สำนักงานขนส่งฯ เปิดรับสมัคร อบรม และสอบผู้ขอรับใบอนุญาต....
การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร และประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องที่ 1 เรื่องที่ 2
สำนักงานขนส่งจังหวัด
ติดต่อผู้ดูแลระบบทาง E-mail : ubon@dlt.mail.go.th หรือ ubondlt@hotmail.com
ข้อมูลหมายเลขทะเบียนรถและหมวดอักษรที่จดทะเบียนปัจจุบัน
ประเภท
หมวดอักษร
เลขทะเบียนรถ
รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน
กย
8895
รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน
นข
6744
รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล
ผค
4810
รถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกิน 7 คน (แท็กซี่)
ทข
0508
รถจักรยานยนต์
1กถ
3297
ปรับปรงุ ณ วันพุธที่ 29 เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙
83เปิดเว็บไซต์ ๒๙/๑๐/๒๕๕๓
แบบสำรวจความพึงพอใจเว็บไซต์สำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี

AmazingCounters.com